Precision capacitor

Precision capacitor

 1. 1
  28700pF 63V 1% capacitor PHILIPS KS Stiroflex (n.2pcs.)
  Price:
  €2.44
 2. 2
  0,22MF 63V 1,25% high stability capacitor M.C.E. PLR (n.2pcs.)
  Price:
  €2.44
 3. 3
  0,12MF 63V 1,25% high stability capacitor M.C.E. PLR (n.2pcs.)
  Price:
  €2.44
 4. 4
  14300pF 63V 1% precision capacitor PHILIPS KS Stiroflex (n.2pocs.)
  Price:
  €2.44
 5. 5
  12700pF 63V 1% precision capacitor PHILIPS KS Stiroflex (n.2pcs.)
  Price:
  €2.44
 6. 6
  8060pF 63V 1% precision capacitor PHILIPS KS Stiroflex (n.2pcs.)
  Price:
  €2.44
 7. 7
  6190pF 63V 1% precision capacitor PHILIPS KS Stiroflex (n.2pcs.)
  Price:
  €2.44
 8. 8
  215pF 63V 1% precision capacitor PHILIPS KS Stiroflex (n.2pcs.)
  Price:
  €2.44
 9. 9
  205pF 63V 1% precision capacitor PHILIPS KS Stiroflex (n.2pcs.)
  Price:
  €2.44
 10. 10
  360pF 350V 2% capacitor Mi/Ag Lemco (n.2pcs.)
  Price:
  €2.44
 11. 11
  360pF 350V 2% capacitor Mi/Ag Lemco (n.2pcs.)
  Price:
  €2.44
 12. 12
  270pF 350V 2% capacitor Mi/Ag Lemco (n.2pcs.)
  Price:
  €2.44
 13. 13
  1000pF 63Vdc precision capacitor 0,5% SIEMENS B33531-J5102
  Price:
  €2.44
 14. 14
  152pF 350Vcc 0,5% ceramic capacitor Siemens B34350
  Price:
  €2.93
 15. 15
  11000pF 300Vdc 0,5% precision capacitor
  Price:
  €1.95
 16. 16
  4530pF 125V 0,5% precision capacitor Siemens B31170
  Price:
  €2.44
 17. 17
  0,01MF 63Vdc 1% precision capacitor ARCOTRONICS F63BD
  Price:
  €0.98
 18. 18
  0,01MF 63V 1,25% capacitor MIAL (n.4 pcs.)
  Price:
  €1.22
 19. 19
  0,056MF 630Vdc 2% capacitor PANASONIC
  Price:
  €1.22
 20. 20
  1600pF 300Vdc 1% silver mica capacitor
  Price:
  €1.46
 21. 21
  4700pF 300Vdc silver/mica capacitor
  Price:
  €1.46
 22. 22
  3780pF 300Vdc 1% silver/mica capacitor
  Price:
  €1.46
 23. 23
  2430pF 300Vdc 1% silver/mica capacitor
  Price:
  €1.46
 24. 24
  2150pF 300Vdc 1% silver/mica capacitor
  Price:
  €1.46
1 2 Next